A�kolenA�

Ministerstvo zdravotnictvA� A?R jako sprA?vnA� orgA?n podle ustanovenA� A� 49 odst.8 zA?kona A?. 96/2004 Sb rozhodlo u udA�lenA� akreditace proA�LA�A?ebnA? rehabilitace – Hana PytelovA?, kterou se v souladu s ustanovenA�m A�45 odst. 1 pA�sm.c) zA?kona A?.96/2004 Sb. zA�skA?vA? oprA?vnA�nA� k uskuteA?A?ovA?nA� vzdA�lA?vacA�ho programu

CERTIFIKOVANA�HO KURZU

Akreditace

A�kolitelka: panA� Hana VolejnA�kovA?

 • A) Mobilizace A?eber metodou MojA?A�A?ovA� , cena 3500kA?
 • B) OA?etA�enA� svalovA�ho dna pA?nevnA�ho metodou MojA?A�A?ovA� , cena 3500kA?
 • C) Mobilizace bedernA� pA?teA�e a SI skloubenA� metodou MojA?A�A?ovA� , cena 3500kA?
 • D)A�ZA?vA�reA?nA? kurz metody MojA?A�A?ovA� se zamA�A�enA�m na lA�A?bu A?enskA� sterility , cena 3500kA?

VA�pA�A�padA� zA?jmu o kurz poA?lete vyplnA�nou pA�ihlA?A?ku na :

info@hanavolejnikova.cz

nebo info na tel: 776810001 u panA� Mgr.PytelovA� – A�prosA�m po 19 hod.

O zaA�azenA� budete informovA?ni prostA�ednictvA�m e-mailu. ProtoA?e poA?et pA�ihlA?A?enA?ch pA�evyA?uje stanovenA? poA?et A?A?astnA�kA? v kurzu, jsou vA?echny pA�ihlA?A?ky evidovA?ny a postupnA� zaA�azovA?ny do nA?sledujA�cA�ch volnA?ch termA�nA?. VA?em kteA�A� se nedostanou na A?A?danA? A�termA�n se proto omlouvA?me a dA�kujeme za pochopenA�.

 

TermA�ny kurzA?: - rezervece A� A� - poslednA� mA�sta A�- volnA� termA�ny

  • A) Mobilizace A?eber metodou MojA?A�A?ovA� A� A�A�16.-18.3.2018A�A�, 25.5.-27.5.2018, 5.10.- 7.10.2018-A�novA�A�,A�23.-25.11.2018A� A�
  • B) OA?etA�enA� svalovA�ho dna pA?nevnA�ho metodou MojA?A�A?ovA� A�,A�22.-24.6.2018 , 14.-16.12.2018
  • C) Mobilizace bedernA� pA?teA�e a SI skloubenA� metodou MojA?A�A?ovA�A�A�23.-25.3.2018,A�14.-16.9.2018 (1 mA�sto)
  • D) ZA?vA�reA?nA? kurz – LA�A?ba nA�kterA?ch druhA? funkA?nA� A?enskA� sterility metodou MojA?A�A?ovA� (pro zA?jemce s ukonA?enA?m blokem A-C) volnA� termA�ny A�27.4.-29.4.2018,A�19.-21.10.2018
  • E) MimoA�A?dnA? A�kurz A�A� Fyzioterapie v gynekologii a porodnictvA�A� A� A� pro rok 2018 se neplA?nuje
  • A�UpozorA?ujeme vA?echny zA?jemce, A?e pro velkA? poA?et uchazeA?A? jsou pA�edem rezervovanA�A� termA�ny na rok 2018. A�NovA� pA�ihlA?A?enA� automaticky evidujeme v databA?zi a zaA�azujeme do novA� otevA�enA?ch termA�nA?, nebo je oslovujeme pA�i uvolnA�nA� mA�sta v kurzu. Proto v pA�A�padA� zA?jmu o kurz, zaA?lete pA�ihlA?A?ku naA�
  • www. hanavolejnikova.cz bez ohledu na volnA� termA�ny a vyA?kejte na odpovA�A?.
F) RefreA? (opakovacA�) kurz – pro absolventy celA�ho ukonA?enA�ho bloku plA?nujeme termA�ny individuA?lnA� dle domluvy a obsazenostiA�

RezervovanA� mA�sto je pro A?A?astnA�ka, kterA? jiA? potvrdil A?A?ast, ale doposud neprovedl platbu. MA�sto se tedy jeA?tA� mA?A?e uvolnit. ZA?jemcA?m doporuA?ujeme podat pA�ihlA?A?ku bez ohledu na termA�n. O volnA�m termA�nu pak informujeme okamA?itA� pA�i uvolnA�nA� mA�sta, nebo rezervujeme prvnA� moA?nA� termA�ny.

 

V pA�A�padA� uvolnA�nA� mA�sta budeme okamA?itA� kontaktovat ostatnA� zA?jemce, kteA�A� jsou v evidenci. PA�ihlA?A?ky na kurzy najdete na : www:hanavolejnikova.cz

 

A�A�A�A�A�A� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�

A�

 

 

 

Děláme i masáže a regeneraci pro veřejnost. Více informací na www.regenia.cz »